Čistenie potrubných systémov v komunálnej oblasti

Či sú to potrubia pitnej vody, surovej vody alebo tlakové potrubia odpadovej vody – v komunálnych potrubných systémoch sa staráme o priechodnosť potrubí Pritom neriešime iba usadeniny, ale aj mnohé ďalšie úlohy, ako inšpekcie a opravy platňových uzáverov a hydrantov.

Už desaťročia úspešne pôsobíme v komunálnej oblasti a efektívne a trvalo čistíme potrubia pitnej, surovej vody, tlakové potrubia odpadovej vody a vykonávame pravidelný odborný servis siete.

Oblasti použitia COMPREXU®

Potrubia surovej vody

Surová voda je surovina,  z ktorej sa pripravuje pitná voda. Zo studne sa dopraví prostredníctvom čerpadiel cez potrubia surovej vody do prípravne vody vo vodárni. 

Problém: surová voda obsahuje látky, ktoré v potrubiach tvoria predovšetkým počas  obdobia pokoja usadeniny. Zakalenia, ktoré na základe toho vznikajú, majú rušivý vplyv na proces prípravy. Prierez potrubia a kapacita sa dôsledkom usadenín neustále viac a viac redukuje. 

Následok: dlhší chod čerpadiel, spotreba energie stúpa. 

Potrubia pitnej vody

Tu tečie potravina č.1, pitná voda. Z vodárne až po odovzdávaciu stanicu pri koncovom spotrebiteľovi sú tu nevyhnutné najvyššie hygienické požiadavky

Problém: napriek všetkej starostlivosti dochádza k vzniku viac alebo menej pevných usadenín a v starých kovových rúrach ku korózii. Na stenách rúr sa tvoria mikroorganizmy a usídľuje sa na nich biofilm. 

Následok: hrdzavá voda, zakalenie, niekedy dokonca aj mikrobiálna záťaž. 

Tlakové potrubia odpadovej vody

V oblastiach s nedostatočným spádom dopravujú tlakové potrubia odpadovej vody odpadovú vodu z čerpacieho zariadenia k čistiacemu zariadeniu. Vo všeobecnosti tendencie smerujú k používaniu tlakových potrubí odpadovej vody – napríklad z dôvodu ich malej menovitej svetlosti. 

Problém: dôsledkom používania prístrojov, šetriacich energiu a vodu a z dôvodu demografických zmien sa v niektorých regiónoch výrazne znížila spotreba vody, preto v potrubiach zostáva odpadová voda dlhšie.  V obdobiach stagnácie sa na stenách rúr tvoria usadeniny. 

Následok: zmenšenie prierezu, dlhší chod čerpadiel, zvýšenie tlaku vo vedení, zaťaženie zápachom v oblasti výpustu, korózia v kanáloch dôsledkom biogénnej kyseliny sírovej a následne zvýšené náklady na energiu dôsledkom zredukovanej  hydraulickej výkonnosti. 

Máte jeden z nasledujúcich problémov? Čo s tým môžete urobiť? Prenechajte Vaše potrubie nám. 

Zabezpečíme Vám bezproblémový odtok: Vďaka vysoko účinnému nami patentovanému riešeniu COMPREX®

cistenie

Patentované riešenie COMPREX®

COMPREX® je overený impulzný oplachový postup špeciálne vyvinutý naším nemeckým partnerom Hammann (https://comprex.de/). Inovácie a patenty definujú výkonnosť vždy nanovo. COMPREX® funguje celkom bez chémie, na fyzikálnych základoch  – iba so vzduchom a vodou.

Voda je pre každého z nás cennou a nenahraditeľnou potravinou. Starať sa o to, aby bola dodávaná hygienicky bezchybná pitná voda a potom sa ako odpadová voda spoľahlivo zlikvidovala,  je veľká zodpovednosť. Trochu Vám z nej odoberieme.

Vždy, keď voda preteká potrubiami, môže dochádzať k tvorbe usadenín a biofilmu  – tento problém je taký starý ako zásobovanie vodou. Chémia má ako reakcia na tieto problémy iba obmedzený význam. Ako ukazujú aktuálne poznatky, dezinfekcia nemá rovnaký účinok ako čistenie. Dezinfekciou sa baktérie síce dočasne deaktivujú, avšak rýchlo rastúce baktérie dokonca podporuje. Účinné čistenie je predpokladom pre úspech dezinfekčných opatrení.  Firma HAMMANN sa zasadzuje za vedomé zaobchádzanie s pitnou vodou – ako špecialista na trvalé riešenia bez chémie čistíme šetrne a dôkladne vzduchom a vodou.  

Veľké mesto alebo malá obec, rovinatý sever alebo kopcovitý juh, každá komúna, každý potrubný systém je iný. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sa výborne vyznáme v efektívnom čistení a v trvalej starostlivosti o potrubia a potrubné systémy, fungujúce v rozličných podmienkach. 

K našim špeciálnym oblastiam činnosti patria prirodzene aj špeciálne úlohy: napríklad čistenie dopravného potrubia, DN 800, 16 km, 5 jednotiek COMPREX®, 8 dní  nonstop – pri prevádzke 24 hodín.  

Či komplexne alebo jednoducho – nájdeme primerané riešenie.

Ako funguje COMPREX® v komunálnej oblasti?

V úseku potrubia medzi dvoma doskovými uzávermi tečie voda najprv pomalým laminárnym prúdením, skôr ako opäť vystupuje na výstupnom mieste. Využívame existujúcu vodu a cez vstupné miesto zavádzame v impulzoch filtrovaný vzduch. Takto sa vytvárajú  balíky z blokov vzduchu a vody, ktoré prúdia počas oplachu daným úsekom potrubia vysokou rýchlosťou 10 až 20 m/s.

 

Tieto vysoko zrýchlené balíky vytvárajú enormné turbulencie so silnými strihovými a vlečnými silami, ktoré mobilizujú usadeniny a spoľahlivo ich vyplavujú. V mnohých obciach sa ešte nachádzajú staré potrubia z materiálov, ktoré sú krehké, napríklad zo sivej zliatiny. Aj tieto potrubia čistíme spoľahlivo a šetrne, pretože náš pracovný tlak je vždy nižší ako tlak siete v stave pokoja. V prípade nárazu tlaku pôsobia vzduchové bloky ako airbagy.

 

Aby sme mohli dopraviť celú technológiu COMPREX® na miesto nasadenia, vyvíjame a vyrábame vlastné špeciálne vozidlá, v ktorých sa nachádza všetko, čo potrebujeme pre perfektné nasadenie v komunálnych systémoch.

 • vysokovýkonné skrutkové kompresory na prípravu vysokočistého filtrovaného vzduchu
 • senzory a riadiace jednotky na cielené vytváranie balíkov z blokov vzduchu a vody
 • kompletné počítačové pracovné miesto so všetkými komunikačnými možnosťami
 • množstvo výbavy, ktorú potrebujeme na rýchly prístup k systému a na rýchly odvod oplachovej vody a vyplavených nečistôt na mieste nasadenia

Náš postup u Vás: použitie COMPREXU®

Dobré plánovanie je alfa a omega. Preto si ešte pred nasadením urobíme presný obraz o trase, ktorá sa bude čistiť – priamo na mieste a na základe dokumentácie. Spolu s Vami stanovíme jednotlivé oplachové trasy s vypúšťacími bodmi a potrebné napájacie miesta tlakového vzduchu. Potom zostavíme vhodný tím našich kvalifikovaných technikov, ktorí neprinesú so sebou iba  COMPREX®, ale aj vysokú mieru skúseností, know-how a profesionality. Presne v dohodnutom termíne sme u vás a môžeme začať.

COMPREX® v potrubiach surovej vody

Chceme čo najrýchlejšie obnoviť plnú kapacitu Vašich potrubí surovej vody. 

 

Postup: v závislosti od menovitej svetlosti potrubia spojíme výkon viacerých jednotiek s COMPREXOM®, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo vzduchu, potrebného na vytváranie presne vypočítaných impulzov. Presne podľa potreby vyčistíme vaše potrubia v 24 hodinovej prevádzke. 

Výsledok:  S COMPREXOM® budú Vaše potrubia surovej vody dôkladne a šetrne vyčistené tak, že trvalo opäť dosiahnu svoju plnú kapacitu a hospodárnosť. Tým ušetríte energiu a náklady. A to všetko bez zaťaženia životného prostredia, bez chémie.

Tlak, s ktorým pracujeme, je nižší ako tlak Vášho potrubia v stave pokoja. Ak prevádzkujete Vašu sieť napr. s tlakom 6 barov, v žiadnom okamihu a na žiadnom mieste potrubia nebude v ňom tlak vzduchu vyšší.  

COMPREX® v potrubiach pitnej vody

Naším cieľom je, aby ste spotrebiteľom aj naďalej mohli dodávať hygienicky bezchybnú vodu.  

 

Postup: stanovíme jednotlivé úseky, ktoré sa majú vyčistiť a jeden za druhým ich vyčistíme.  Náš vysoko zahusťujúci skrutkový kompresor produkuje vysoko čistý vzduch, zatiaľ čo naše počítačové riadenie zabezpečuje, aby výška tlaku vháňaného tlakového vzduchu bola vždy nižšia ako hodnota pokojového tlaku potrubia. Nové poznatky umožňujú vzduch vháňať tak, aby sa čistiaci účinok ešte stupňoval. 

Výsledok: S COMPREXOM® sa všetky mobilizovateľné usadeniny spoľahlivo vyplavia  – bez chemikálií, poškodzujúcich zdravie a životné prostredie, bez zbytočného mrhania vodou a bez zaťažovania potrubného systému zvýšeným tlakom. COMPREX® zabezpečí efektívne a šetrné čistenie a na základe toho aj zlepší bezpečnosť siete. Pretože iba z čistých potrubí tečie čistá voda

Comprex® v tlakových potrubiach odpadovej vody

Zabezpečíme zachovanie, príp. obnovenie plnej funkčnosti a hospodárnosti Vašich tlakových potrubí odpadovej vody. 

Postup: tlakové potrubia odpadovej vody sa normálne čistia online. Čistíme existujúcou alebo nahromadenou odpadovou vodou. Voda sa pomaly čerpá k úseku potrubia, ktorý sa má vyčistiť a vzduch sa vháňa impulzným spôsobom cez meniace sa vstupné body.  Pritom môžeme cielene čistiť špeciálne úseky tlakových potrubí odpadovej vody, napríklad zhybky. 

Výsledok: usadeniny sa bezpečne vyplavia. Oblúky a rozvetvenia nepredstavujú pre COMPREX®  žiadnu prekážku. V závislosti od druhu usadenín a miestnych, predovšetkým topografických daností môžeme efektívne čistiť aj dlhšie potrubia. Pre Vás to znamená:  stupňuje sa výkonnosť vašich potrubí a zároveň sa znižujú vaše náklady za energie. Pretože vaše potrubia odpadovej vody čistíme dokonca počas prevádzky, nemáte ani výpadky prevádzky. 

Aké sú pozitíva: prehľad výhod postupu COMPREX®

 • efektívna mobilizácia a vyplavenie usadenín, biologického filmu, živočíchov a cudzích telies
 • dôkladné čistenie ako predpoklad dezinfekcie pri kontamináciách
 • cielené čistenie pri zvýšenom znečistení alebo zvýšenej tvorbe usadenín v niektorých oblastiach ako napr.  zhybky
 • čistenie tlakových potrubí do DN 1.200
 • šetrné čistenie  potrubí z krehkých a lámavých materiálov
 • minimálne znevýhodnenie koncového spotrebiteľa pri čistení z dôvodu obmedzených oplachových úsekov a krátkych časov oplachu

Pri potrubných sieťach

 • žiadne zakalenia, žiadna hrdzavá voda
 • zabezpečenie čistej pitnej vody z čistých potrubí
 • odstránenie biofilmov a oblastí, vhodných na návrat mikroorganizmov
 • vytvorenie bezchybných hygienických pomerov v potrubiach
 • odstránenie živočíchov a mikrobiálneho porastu ako ich zdroja obživy
 • ekologický mechanický postup čistenia bez chémie
 • dôsledné odstránenie mobilizovateľných usadenín
 • redukovanie strát dôsledkom trenia a šetrenie energie, potrebnej na čerpanie
 • vynikajúci pomer nákladov a úžitku
 • krátke doby odstávok
 • nízka spotreba vody a oplachovej vody
 • bez zakalenia a zníženia tlaku v ostatných častiach siete
 • zachovanie zásobovania vodou mimo oplachovaného úseku 

Pri potrubiach surovej vody a tlakových potrubiach odpadovej vody

 • zachovanie, príp. obnovenie plánovaného priemeru potrubia
 • redukovanie strát dôsledkom trenia
 • šetrenie energie, potrebnej na čerpanie
 • vynikajúci pomer nákladov a úžitku
 • krátke doby odstávok, niekedy dokonca bez odstávok