Čistenie tepelných výmenníkov, chladiacich okruhov a priemyselných potrubných systémov

Od výrobcov automobilov po potravinárstvo, od farmaceutických podnikov po papierne – také rozdielne sú priemyselné odvetvia, také rozličné a rôznorodé sú aj konkrétne odbory nasadenia a ich problémy, napr. usadeniny v potrubiach, biologický film v chladiacich okruhoch, fouling v systémoch na prenos tepla a pod.

Pri použití konvenčných postupov si čistenie pomerne kompletných zariadení vyžaduje špeciálne vedomosti a je to finančne náročné. Je potrebná demontáž zariadenia (často chemikáliami), opätovné zmontovanie a nakoniec tlaková skúška pred opätovným uvedením do prevádzky.

Spoločnosť Wilseko s.r.o. vykonáva čistenie rozvodov v priemysle všetkými dostupnými, najmodernejšími a inovatívnymi technológiami. Dokážeme vyčistiť všetky typy rozvodov, v ktorých sa ako médium používa voda, emulzie, rôzne chladivá, oleje atď. V súčasnosti sú na trhu dostupné 3 metódy čistenia:

1. Mechanické čistenie rozvodov

Využíva sa v prípade, kedy je rozvod prístupný pre vstup človeka dovnútra systému. Najčastejšie sú to zásobníkové – akumulačné nádoby. Pri týchto nádobách pracovník fyzicky vchádza do systému a pomocou náradia odstraňuje nánosy kalov, inkrustov a usadenín. Po mechanickom čistení sa následne dezinfikuje celý systém. Dezinfikuje sa z dôvodu existencie baktérií, rias alebo plesní pod inkrustami a usadeninami. Tie môžu následne začať prekvitať a môže to byť potenciálne riziko pre zdravie človeka.

2. Chemické čistenie rozvodov

Využíva sa v prípade, kedy je potrebné systém (rozvody) vyčistiť od chemických nánosov. Dokážeme vykonať aj chemické čistenie výmenníkov tepla, či vykurovacieho systému.

Najčastejšie sú príčinami zanesenia systému vápnik, železo a mangán. Pri chemickom čistení dochádza k preplachu pomocou prípravkov, ktoré odburávajú nánosy. Po chemickom čistení sa systém neutralizuje a následne, pokiaľ je používaný na pitnú vodu, dochádza k dezinfekcii. Používame chémiu konvenčnú, prípadne našu vlastnú.

3. Impulzné čistenie rozvodov

Nový spôsob COMPREX®

Ako experti na mechanické čistenie využívame našu technológiu COMPREX® overenú v komunálnej sfére, už roky aj v priemysle. Ešte stále nie je rozšírená vo všetkých odvetviach – neustále sa pred nami otvárajú nové úlohy. Doterajšie úspechy nám však ukazujú, že s COMPREXOM® sme na správnej ceste a našim priemyselným zákazníkom môžeme ponúknuť čistenie, ktoré je jednoznačne hospodárnejšie a efektívnejšie.

COMPREX® je overený impulzný oplachový postup špeciálne vyvinutý naším nemeckým partnerom Hammann. Inovácie a patenty definujú výkonnosť vždy nanovo. COMPREX® funguje celkom bez chémie, na fyzikálnych základoch  – iba so vzduchom a vodou.

Ako funguje COMPREX® v priemysle?

Na čistenie využívame existujúce prívody a výstupy. Využívame existujúcu vodu a cez vstupné miesto zavádzame v impulzoch filtrovaný vzduch a to tak, že sa vytvárajú balíky z blokov vzduchu a vody, ktoré prúdia počas oplachu vysokou rýchlosťou 10 až 20m/s.

Tieto zrýchlené balíky vytvárajú enormné turbulencie so silnými strihovými a vlečnými silami, ktoré mobilizujú usadeniny a spoľahlivo ich vyplavujú. 

Čistíme priemyselné systéme spoľahlivo a šetrne, pretože náš pracovný tlak je vždy nižší ako prípustný tlak zariadenia.

Aby sme mohli dopraviť celú technológiu COMPREX® na miesto nasadenia, vyvíjame a vyrábame vlastné špeciálne vozidlá, v ktorých sa nachádza všetko, čo potrebujeme pre perfektné nasadenie v priemyselných systémoch.

 • vysokovýkonné skrutkové kompresory na prípravu vysokočistého filtrovaného vzduchu
 • senzory a riadiace jednotky na cielené vytváranie balíkov z blokov vzduchu a vody
 • kompletné počítačové pracovné miesto so všetkými komunikačnými možnosťami
 • množstvo výbavy, ktorú potrebujeme na rýchly prístup k systému a na rýchly odvod oplachovej vody a vyplavených nečistôt na mieste nasadenia

Odvetvia nasadenia COMPREXU®

Potrubia v priemyselných systémoch sú také rozmanité ako ich úlohy:

Dopravujú plyny alebo tekutiny za rozličným účelom. Ako zásobovacie potrubia dopravujú vzácnu pitnú vodu alebo vysoko čistú demineralizovanú vodu. Iné potrubia privádzajú studničnú, riečnu alebo úžitkovú vodu k zariadeniu na úpravu vody. Chladiaca voda cirkuluje v okruhoch. Produktové potrubia slúžia na dopravu cenných surovín. Procesná voda v určitých výrobných postupoch kladie na potrubie vysoké nároky. Okrem toho tlakové potrubia odpadovej vody alebo kanály odvádzajú vzniknutú odpadovú vodu. Netreba zabudnúť na protipožiarne potrubia. 

Dve veci majú ale všetky potrubia spoločné: 

 1. po čase v nich vznikajú usadeniny, biofilmy, fouling alebo iné cudzie látky, ktoré negatívne ovplyvňujú ich funkčnosť
 2. potrebujú údržbu: COMPREX®  je ideálne riešenie pre čistenie potrubí

Výmenníky tepla sú priemyselné zariadenia, ktoré prevádzajú tepelnú energiu prúdom látky na iné zariadenie. O čo menší je odpor prenosu tepla, o to vyššia je ich účinnosť.  

Znečistenia a usadeniny, nazývané aj fouling, spôsobujúce zvýšený odpor pri prenose tepla, znižujú funkčnosť pri prenose tepla. Vtedy prichádza čas pre COMPREX®: 

Prostredníctvom špeciálnych oplachových programov, prispôsobených konkrétnemu zariadeniu, náš čistiaci postup umožňuje efektívne vyčistiť systémy na rozvod tepla na strane média i na strane nosiča tepla. Pomocou adaptérových prípojov na vstupe a výstupe takto možno odpor, vzniknutý dôsledkom foulingu, dôkladne odstrániť a obnoviť účinnosť prenosu tepla – celkovo a bez časovo a finančne náročnej demontáže a tesnostnej skúšky systému.

Pomocou COMPREXU® čistíme:

 • platňové výmenníky
 • rúrkové výmenníky tepla
 • špirálové tepelné výmenníky

Chladiaca voda v priemyselných chladiacich okruhoch je upravovaná pramenistá voda a obsahuje látky, spôsobujúce koróziu, ktoré negatívne ovplyvňujú životnosť, hydrauliku a prechod tepla.   

V otvorených chladiacich okruhoch dochádza aj k zanášaniu mikroorganizmov, prachu a iných častíc, napríklad cez otvorenú chladiacu vežu alebo zásobnú nádrž.  Týmto negatívnym vplyvom možno v praxi predísť. Preto je potrebné pravidelné čistenie potrubí chladiacej vody. Táto starostlivosť o zariadenie zabezpečí jeho prevádzkyschopnosť.

COMPREX® umožňuje čistenie v plánovateľných časových intervaloch, napríklad počas údržby agregátov alebo presne podľa potreby. COMPREX® pritom čistí rýchlo a účinne hlavné potrubia a následne aj rozvody.

Pre COMPREX® dokonca nie sú prekážkou ani neprístupné chladiace okruhy, či už uzavreté alebo otvorené.

 

Takto sa dajú pri mobilizácii a vyplavovaní usadenín a biofilmov z prívodných a spätných potrubí k chladiacej veži vyčistiť aj zle prietočné oblasti, napríklad na uzatváracích armatúrach. Vzduchové bloky nezostanú v potrubiach. Pevné látky, vyplavované z chladiacich okruhov, sa usadzujú v medzinádržiach a následne sa dajú bezpečne zlikvidovať.

Čistíme:

 • otvorené chladiace okruhy
 • uzavreté chladiace okruhy

V potrubných systémoch, napríklad pre studničnú, riečnu alebo procesnú vodu sa tvoria pri prevádzke usadeniny vo forme kalov, biofilmu alebo pevných látok. Usadeniny sa ale musia odstraňovať, pretože zužujú priemer potrubia a prietok, výkon čerpadla a zvyšujú spotrebu energie. Pri procesných potrubiach trpí kvalita produktu a výťažnosť, pri potrubiach s hasiacou vodou funkčnosť armatúr a dýz a tým aj bezpečnosť v prípade požiaru.

Čistíme napríklad:

 • Potrubia studničnej, surovej a úžitkovej vody
 • Potrubia pre riečnu vodu
 • Hasiace zariadenia a sprinklery
 • Potrubia procesnej a demineralizovanej vody
 • Potrubia pre emulzie
 • Tlakové potrubia odpadovej vody

Prispôsobujeme náš postup vašim podmienkam

Postup COMPREX®, ktorý sme objasnili na hore uvedenom informačnom obrázku na príklade vedenia pitnej vody, sa dá prispôsobiť na skoro každý priemyselný systém.

COMPREX® je preto efektívnym riešením pre najrozličnejšie oblasti použitia.

Nasledujúce schémy zobrazujú tri rozličné príklady, ako využívame COMPREX® v priemysle:

COMPREX® - čistenie výmenníka (petrochémia) na strane procesnej vody počas prevádzky

COMPREX® - čistenie jednotlivých výmenníkov (externý prívod vody) pri krátkej odstávke jednotiek chladiacej veže

COMPREX® - čistenie amínovej strany výmenníka tepla počas odstávky bioplynovej stanice

Tri prípady – jedno riešenie: rozličné použitie technológie COMPREX®

Existuje veľa príkladov na to, že COMPREX® je správnym riešením pre najrozličnejšie druhy priemyselných systémov. Tri z nich sme pre Vás zhrnuli:

Potrubný systém lakovacej linky.

Problém:

 • usadeniny v potrubiach
 • usadeniny a biofilm z lakovacích systémov na vodnej báze
 • chyby laku na karosériách
 • mikrobiálne zaťaženie zariadenia

Predpoklad:

 • čistenie je možné iba počas odstávky

Riešenie:

 • Čistenie COMPREX® najprv  procesnou vodou, pokiaľ sa zníži zakalenie
 • následný oplach demineralizovanou vodou
 • sušenie  čistým vzduchom z vozidla COMPREX® s štyrikrát filtrovaným čistým vzduchom
 • na základe hodnoty zakalenia oplachových vôd možno zachytiť zvyšky laku z prvej oplachovej vody  
 • dôkladné odstránenie usadenín, biolfilmu, mikroorganizmov a tým aj nedostatkov funkčnosti lakovacej linky

Špirálový a platňový výmenník tepla, chladenie cirkulujúcou riečnou vodou.

Problém:

 • Usadeniny: jemný piesok, biofilm, mušle

Predpoklady:

 • bez úprav chladiacej vody
 • bez odstávky alebo iba veľmi krátka odstávka
 • offline čistenie alebo čistenie chemikáliami nie je možné

Riešenie:

 • online čistenie technológiou COMPREX®
 • čistenie tepelných výmenníkov spolu s prívodnými a výstupnými potrubiami  
 • kontrola teploty je možná online
 • pre čistenie COMPREX® možno použiť procesnú vodu
 • kontrola procesu čistenia na základe kontroly zakalenia / teploty
 • pri čistení je v popredí šetrenie energie

Zvárané platňové výmenníky tepla.

hladiace médium: roztok glykolu

Problém:

 • usadeniny z potravín a chladiacich prostriedkov

Predpoklady:

 • iba mechanické čistenie, aby sa predišlo kontaminácii
 • bez chemického čistenia, aby sa predišlo poškodeniam dôsledkom korózie
 • čistenie je možné počas krátkych odstávok

Riešenie:

 • čistenie technológiou COMPREX®  pitnou vodou
 • pritom čistenie tepelných výmenníkov spolu s prívodnými a výstupnými potrubiami 
 • čistenie COMPREX® s injektážou pevných látok na mobilizáciu tvrdých usadenín (čistiace)
 • pravidelné čistenie na zabránenie inkrustácie usadenín (preventívne)
 • čistenie pitnou vodou bez prísad
 • špeciálna technika čistenia pre potravinársky priemysel
 • s dôrazom na hygienu
 • dobrý prenos tepla zaručuje bezpečnosť výroby a kvalitu výrobkov  

Nenašli ste svoje odvetvie medzi týmito príkladmi?

Neváhajte nás kontaktovať. Pripravíme Vám ponuku podľa Vašich požiadaviek. Viac referencií a príkladov nájdete na internetovej stránke našeho partnera HAMMANN

postup-prace

Postup práce

V prípade priemyselných objektov je každé čistenie potrebné prispôsobiť daným podmienkam. Ak máte konkrétnu potrebu čistenia priemyselných systémov vo Vašom podniku, neváhajte nás kontaktovať. 

Radi Vás navštívime, aby sme si urobili obraz o situácii priamo na mieste a mohli Vám odporučiť čistiace opatrenia,ktoré sú prispôsobené na Vaše podmienky.

Postup práce:

 • detailné plánovanie vopred: Plánujeme opatrenia v závislosti od miestnych pomerov a požiadaviek, aby sme mohli čistenie realizovať čo najefektívnejšie. 
 • konkrétne ponuky: pri rozsiahlom plánovaní vopred Vám predložíme cenovú ponuku. Náklady za jej vypracovanie sa pri potvrdení a realizácii zákazky započítajú na čistenie. Na základe detailného plánovania vopred môžeme odhadnúť náklady za čistenie predložiť Vám ponuku.  
 • efektívne čistenie: Systémy čistíme naším postupom COMPREX®, vytvorenom na základe najnovších poznatkov na základe výsledkov našich výskumných projektov. 
 • spoľahlivé následné spracovanie: Zdokumentujeme uskutočnené opatrenia krok za krokom a aj po realizácii sme tu pre vás.

Hlavné výhody postupu COMPREX®

COMPREX® čistí efektívne

 • dôkladné čistenie tlakových zariadení prakticky všetkých menovitých svetlostí
 • spoľahlivé vyčistenie uvoľnených usadenín 
 • obnovenie plánovaných funkcií zariadenia – hydrauliky a prenosu tepla
 • predchádzanie zvýšenej spotrebe energie a predĺženia dôb čerpania dôsledkom povlakov (fouling) a zúženia priemerov

COMPREX® čistí hospodárne

 • jednoduché a rýchle čistenie bez demontáže, tesnostnej skúšky a demontáže systému
 • krátke časy odstávok pri offline čistení, často je dokonca možné čistenie počas prevádzky
 • nižšie náklady pri pravidelnej údržbe, orientovanej na stav zariadenia  
 • pri pravidelnej údržbe predchádzanie poškodeniam systému, výpadkom zariadenia a vysokým nákladom  
 • spolučistenie prívodu a vratného potrubia

COMPREX® čistí šetrne

 • mechanické čistenie bez chémie vodou a impulzným tlakom pri prevádzkovom tlaku zariadenia 
 • nízka potreba vody a nízka spotreba oplachovej vody v porovnaní s vodnými oplachmi
 • jednoduchá likvidácia oplachovej vody, usadením a vypláchnutých pevných látok 
 • predchádzanie škodám pri tlakových špičkách vďaka efektu airbagu vzduchových blokov –medzi vodnými blokmi 
 • čistenie bez chemikálií, ktoré šetrí materiál zariadenia

Nečakajte, kým dôjde k výpadku!

Čistíme aj preventívne a predídeme tak poškodeniam Vášho systému. A nákladom, ktoré sú s tým spojené.

A ako môžeme pomôcť Vám? Vyskúšajte nás a dohodnite si s nami termín! 

Voda je našim živlom. Našou vášňou je starať sa o to, aby tiekla.