Čistenie vodovodných a kurenárskych rozvodov

Sme prví v Košiciach a Košickom kraji, ktorí sa venujú čisteniu, preplachu, dezinfekcii a konzervácii vodovodných a kurenárskych rozvodov pomocou zariadenia Rems Multipush SLW. Je jedno, či je sú rozvody konštruované z plastových, plast-hliníkových, medených prípadne pozinkovaných rúr, rozvody sa časom zanášajú a aj keď sa voda vo vašom vedení javí zdanlivo čistá, presvečíme Vás o opaku v nasledujúcich krátkych videách z doterajších čistení. Dennodenne sa voda používa vo veľkom množstve v každej oblasti ľudskej činnosti, najmä však na pitie varenie a hygienu. Technická norma STN EN 806-4 predkladá a odporúča jednotlivé postupy pri realizácii celkovej a čiastkovej rekonštrukcie vodovodných potrubí. Je povinnosťou každého dodávateľa zabezpečiť kvalitatívne nezávadnú dodávku pitnej vody v príslušnej kvalite a čistote rozvodov ktorými sa ku konečnému odberateľovi dostáva. V prípade zásahov do vodovodných potrubí (rekonštrukcie bytového jadra, budovy, alebo po dokončení stavby), je povinnosťou prevádzkovateľa po ukončení prác vodovodné potrubie podrobiť tlakovej skúške a bezprostredne pred uvedením potrubia do prevádzky toto vodovodné potrubie prepláchnuť pitnou vodou a dezinfikovať ho podľa príslušnej STN EN normy 806-4. Ak máte jeden z nasledovných, prípadne iných problémov, neváhajte nás kontaktovať:

 • Udržujú sa mikróby a baktérie vo vodovodnom rozvode
 • Kúrenie nefunguje správne
 • Teplotné médium neodovzdáva maximálnu možnú teplotu okoliu
 • Zanášanie kotlov, ventilov a iných časti rozvodov
 • Usadeniny vo vykurovacích telesách- radiátoroch
 • Nefunkčnosť odvzdušňovacích ventilov a armatúr systému
 • Zanášanie podlahového vykurovania
 • Zanášanie vodovodných batérií
 • Mapy na sanitárnych zariadeniach
 • Dlhodobo sa Váš systém nevyužíva

Preplachovanie rozvodov pomocou vody a zmesou vody a vzduchu s absolútnou novinkou na svetovom trhu, zariadením REMS Multipush SLW. Vykonávame dezinfekcia rozvodov, čistenie a konzervácia rozvodov, tlaková skúška a kontrola tesnosti systémov (vodovodných a plynových).

Súčasťou dodávky je:

 • Protokol o tlakovej skúške
 • Protokol o čistení a preplachovaní
 • Zápis z priebehu skúšky
 • Preberací protokol
 • Úprava rozvodov

Keďže každý rozvod je špecifický, cenovú kalkuláciu Vám pripravíme po oboznámení sa s problematikou a systémom samotným. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok. V nasledujúcej časti sú uvedené užitočné odkazy a krátke videá z doterajších preplachovaní, čistení, dezinfekcií a konzervovaní.

Skúsenosti z preplachovania vodovodných potrubí prístrojom REMS Multi-Push

V prípade starších systémov môže byť potrebná úprava rozvodu z dôvodu napojenia nášho zariadenia, avšak ani táto činnosť pre nás nie je problém a po dohode Vám vieme upraviť rozvod na potrebné parametre.

V galérii sa nachádza prehľad doteraz realizovaných prác v danej oblasti.

Comments are closed.